Tin Tức

Chủ nhật, 20/09/2020 - 05:04:26

Đảng - niềm tin trong trái tim tôi

Trong trái tim mỗi con người, ai cũng có niềm tin, niềm tin đó luôn giúp cho họ có được cuộc sống và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đối với tôi cũng vậy, niềm tin lớn nhất trong tôi, đó là niềm tin vào Đảng, Bác Hồ kính yêu.
            Có bài thơ đã viết:
Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta, Mác – Lê-nin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời cao, đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn Người.
(Trích Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu)
Hình tượng Đảng ta trong bài thơ như có phép màu nhiệm, có thể nghe hiểu thấu nỗi thống khổ cơ hàn của hàng triệu người dân. Dù lời thơ có phần cường điệu hóa, nhưng cốt lõi vẫn là tấm lòng của một đảng viên đối với tổ chức mà mình là một thành viên, đấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Đảng ta là “Muôn vạn công nông”, niềm tin sắt đá vào Đảng khơi mạch nguồn từ “muôn vạn công nông” ấy. Quân đội ta trưởng thành lớn mạnh từ sức mạnh vĩnh cửu “muôn vạn công nông” ấy. Đó không chỉ là sức mạnh từ lòng dân, mà còn là sức mạnh từ sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân, trong đó sự lãnh đạo, chăm lo cho dân của Đảng là sợi dây bền vững nối liền niềm tin giữa nhân dân với Đảng.
Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền, từ cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939 đến cao trào giải phóng dân tộc. Đảng đã tạo nên những mốc son lịch sử chói lọi, viết nên những “trang sử vàng” đầy những dấu ấn không thể phai mờ: lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công rực rỡ, xây dựng nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dẫn dắt đất nước thực hiện thắng lợi kháng chiến chống Pháp đầy vẻ vang và hào hùng, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đưa Việt Nam “trường kỳ kháng chiến” chống lại sự xâm chiếm của đế quốc Mỹ, dẫn đến thắng lợi huy hoàng Đại thắng mùa xuân 1975, chiến thắng thế lực xâm lược hung bạo nhất, thống nhất non sông về một mối.
Trong hòa bình, xây dựng, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa đất nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra thế và lực, chủ động hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại đạt được những kết quả tích cực.
Với sức mạnh của mình và những thắng lợi vang dội của dân tộc Việt nam vang dội khắp bốn biển năm châu đã tạo ra niềm tin vững chắc, dấn thân đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, giải phóng dân tộc đã đem lại một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Niềm tin ấy tiếp tục được người dân kỳ vọng, gửi gắm vào Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.
Vì vậy, suốt chặng đường lãnh đạo 86 năm qua, Đảng ta vẫn luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta mà còn trở thành niền tin sắt son, tự hào của dân tộc Việt Nam mỗi khi nói về Đảng. Chúng ta một lần nữa khẳng định rõ ràng rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…”.
Với tôi, là công dân Việt Nam, là một người Đảng viên tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn nhận thức đúng đắn về Đảng, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Ra sức phấn đấu để bản thân là một Đảng viên gương mẫu đã trở thành một phương châm, lẽ sống của tôi, là cách mà tôi luôn tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam luôn giữ vững độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Một số hình ảnh sinh hoạt chi bộ Khoa Công nghệ thông tin - nơi tôi đang sinh hoạt:
Thanh Thoan - Chi bộ CNTT

 

 

Truy cập: 14465 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.